სესხი ნებისმიერი მიზნობრიობით. სესხის დაფარვა ხორციელდება ყოველთვიური თანაბარი შენატანებით, თუმცა მსესხებლის სურვილის შემთხვევაში შესაძლოა სხვა ნებისმიერი დაფარვის გრაფიკის შემუშავებაც.

სესხის ვადიანობა – 60 თვემდე

სესხის მომხმარებლები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებსაც გრძელვადიან პერიოდში ესაჭიროებათ უძრავი ქონების/ფიქსირებული აქტივების დაკრედიტება. შესაძლებელია გაახდების მოქნილი გრაფიკის შემუშავება, რაიმე პირგასამტეხლო ან საჯარიმო სანქცია სესხის ვადაზე ადრე დაფარვისათვის გათვალისწინებული არ არის.

სესხის კალკულატორი