მსესხებელი არ არის შეზღუდული განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობით. სესხის პროცენტის გადახდა ხორციელდება ყოველთვიურად, გადახდის შეთანხმებული დღისათვის.

აღნიშნული პროდუქტის მომხმარებლები არიან ბიზნეს საქმიანობით დაკავებული ფიზიკური და იურიდიული პირები. საკრედიტო ხაზი ეფექტური ინსტრუმენტია ლიკვიდობის მართვისათვის მოკლევადიან პერიოდში.

სესხის ვადიანობა – 60 თვემდე