მიკროსაფინანსო ორგანიზია "თბილმიკროკრედიტის" საფინანსო მაჩვენებლები

2020 წლის აუდიტირებული ანგარიშგება

2019 წლის აუდიტირებული ანგარიშგება

მცირე პრეზენტაცია

2018 წლის აუდიტირებული 
ანგარიშგება

2017 წლის აუდიტირებული 
ანგარიშგება

 

2-ე.კვარტლის მონაცემები

1-ლი კვარტლის მონაცემები

4-ე.კვარტლის მონაცემები

3-ე კვარტლის მონაცემები

2-ე.კვარტლის მონაცემები

1-ლი კვარტლის მონაცემები

4-ე კვარტლის მონაცემები

3-ე კვარტლის მონაცემები

2-ე კვარტლის მონაცემები

1-ლი კვარტლის მონაცემები

მოგება ზარალი

საბალანსო უწყისი

4-ე კვარტლის მონაცემები

3-ე კვარტლის მონაცემები

2-ე კვარტლის მონაცემები

1-ლი კვარტლის მონაცემები

საბალანსო უწყისი

მოგება ზარალი

საბალანსო უწყისი

მოგება ზარალი

საბალანსო უწყისი

მოგება ზარალი 

მოგება ზარალი

საბალანსო უწყისი

საბალანსო უწყისი

2021

2021

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015წ.

2015წ.

2014 წ.

 

Financial reportd for the 2nd QTR 

Financial reports for the 1st QTR 

Financial reports for the 4rd QTR

Financial reports for the 3rd QTR

Financial reportd for the 2nd QTR

Financial reports for the 1st QTR

Financial reports for the 4rd QTR

Financial reports for the 3rd QTR 

Financial reports for the 2nd QTR

Financial reports for the 1st QTR

Profit and loss

Balance

Financial reports for the 4th QTR 

Financial reports for the 3rd QTR

Financial reports for the 2nd QTR

Financial reports for the 1st QTR

Balance

Profit and Loss

Balance

Profit and Loss

Balance

Profit and Loss

Profit and Loss

Balance

Balance

საბალანსო უწყისი 2013 წ. Balance
მოგება ზარალის უწყისი 2013 წ. Profit and loss
საბალანსო უწყისი 2012 წ. Balance
მოგება ზარალის უწყისი 2012 წ. Profit and loss
საბალანსო უწყისი 2011 წ. Balance
მოგება ზარალის უწყისი 2011 წ. Profit and loss
საბალანსო უწყისი 2010 წ. Balance
მოგება ზარალის უწყისი 2010 წ. Profit and loss
საბალანსო უწყისი 2008-2009 წ.წ. Balance
მოგება ზარალის უწყისი 2008-2009 წ.წ. Profit and loss