სესხის ვადიანობა – 60 თვემდე

სესხის მომხმარებლები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებსაც გრძელვადიან პერიოდში ესაჭიროებათ უძრავი ქონების/ფიქსირებული აქტივების დაკრედიტება. შესაძლებელია გაახდების მოქნილი გრაფიკის შემუშავება, რაიმე პირგასამტეხლო ან საჯარიმო სანქცია სესხის ვადაზე ადრე დაფარვისათვის გათვალისწინებული არ არის.