მოკლევადიანი სესხი მიმდინარე ვალდებულებების დასაფარავად. სესხის ვადის ამოწურვის შემდეგ შესაძლოა კონვერტირებულ იქნას ჩვეულებრივ სესხად.

სესხის მოქმედების ვადა – 2 თვე

სესხის მომხმარებლები არიან ფიზიკური და იურიდიული პირები, რომლებსაც ესაჭიროებათ მოკლევადიანი და იაფი რესურსები მიმდინარე ლიკვიდობის სამართავად.

 

სესხის კალკულატორი